EJL04Z

Obchodní právo - LF

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Jde o výklad a aktivní osvojení vybraných problémů obchodního práva. Cílem je naučit studenty orientovat se v právní úpravě zejména majetkových a dalších vztahů souvisejících s podnikáním, dále vyjadřovat se v běžné právní terminologii, porozumět souvislostem obchodního práva s jinými právními odvětvími, osvojovat si samostatně právní informace a analyzovat právní problémy. Studijní materiály doplňující výuku a literaturu jsou studentům zpřístupňovány elektronicky.

Kmenová literatura

1Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo I., ASPI Publishing Praha, 2001
2Pelikánová I. a kol.: Obchodní právo II., ASPI Publishing Praha, 2001
3Kotoučová J., Raban P.: Konkurs a vyrovnání, Orac, Praha 2001
4Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
5Zákon č. 358/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
6Zákon č. 41/1964 Sb., občanský zákoník
7Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
8Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2005

Doporučená Literatura

1Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2005
2Obchodní zákoník
3Občanský zákoník
4Další literatura dle doporučení vyučujícího