EPE79E

Sociální komunikace a rétorika

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět vychází ze sociálního vnímání člověka. Obsahem jsou druhy interakce mezi lidmi (dyády, skupiny); použití asertivních technik, vedení porad, ve kterých se využívá technik tvořivého myšlení; konfliktních situací, základy rétoriky ve spolupráci s pedagogy DAMU a nácvik veřejného projevu (individuální formou) s využitím videotechniky; demonstračních a terénních cvičení.
Cílem předmětu je získání teoretického přehledu o sociální komunikaci, jejích složkách a zejména osvojení si komunikačních dovedností potřebných v osobním i pracovním životě. Nácvik komunikativních dovedností probíhá formou sociálně psychologického výcviku.

Kmenová literatura

1Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum, 1970, 1997
2Bernice, H. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
3Caponni, V., Novák, T. Asertivně do života. Praha: Svoboda, 1992
4Khelerová, V. Trénink obchodního jednání. Praha: Grada, 1993
5Medzihorský, Š. Asertivita, Praha: Alfa, 1991
6Pechačová, Z., Bakalář, E. Psychologie v podnikání a komunikace. Praha: ČZU, 1997
7Quintilianus, M. F. Základy rétoriky. Praha, 1989
8Reineke, W. Jak vést úspěšné jednání. Praha: Svoboda, 1991
9Vávra, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990

Doporučená Literatura

1Aristotelés. Rétorika - Poetika. Praha: Rezek, 1999. 555 s.
2Khelerová, V. Komunikační dovednosti managera.Praha: Grada, 1995
3Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 1994
4Pechačová, Z., Rymešová, P., Michálek, P. Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU. Praha: Credit, 2002
5Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995
6Ury, W. Jak překonat nesouhlas-jednání s obtížným partnerem. Praha: Management Press, 1995
7DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001