EJA72E

Právní úprava podnikání

KPrGarant předmětu: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s právní úpravou podnikání v ČR a naučit je využívat vhodné právní nástroje pro účely úspěšného podnikání.

Kmenová literatura

1Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J.: občanské právo hmotné. Díl 3. Závazky. 4. vydání. Praha. ASPI 2006
2Plíva, S.: obchodní závazkové vztahy. Praha. ASPI 2006
3Pelikánová, I. obchodní právo 1. Praha. ASPI 2005
4Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: občanský zákoník. 10 vydání. Praha. C .H. Beck 2006
5Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. obchodní zákoník - komentář, 11. vydání. Praha. C. H. Beck 2006

Doporučená Literatura

1Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. 2. vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
2Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J.: Kurs obchodního práva. Obecná část, 4. vyd., C. H. Beck, 2004
3Plecitý, V., Vrabec, J., Salač, J., Základy občanského práva. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007
4Zákon č. 513/1991, Sb.,obchodní zákoník, v platném znění
5Zákon č. 40/1964, Sb.,občanský zákoník, v platném znění
6Zákon č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání, v platném znění
7Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění