ERE77E

Provoz a hospodaření podniku PAE KS

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomické teorie,Kybernetika a teorie řízení, Informatika I.,Základy RV a ŽV
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si znalostí a metodických postupů, využívaných pro cílová řešení hospodárného využití podnikových výrobních faktorů při zabezpečování efektivního provozu i ostatních podnikatelských aktivit a k dosažení požadované ekonomické výkonnosti podniku.
Forma výuky: Přednášky, metodické vedení při samostudiu, zjišťování dat v podnicích a při zpracování semestrálního projektu ( podnikatelského záměru). Blokové cvičení k metodice projektování probíhá v PC laboratoři. Podmínkou zkoušky je obhajoba semestrálního projektu.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996
8Synek M.: Manažerská ekonomika, GRADA, Praha, 1996
9Blaha Z.S.,Jindřichovská,I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy,MANAGEMENT PRESS, Praha, 1996

Doporučená Literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Valach J.: Finanční řízení podniku, EKOPRESS,Praha, 1997
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Mařík M.: Oceňování podniků, EKOPRESS, Praha, 1996