ERE31E

Provoz a hospodaření podniku PAA

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomické teorie, Teorie řízení, Základy RV a ŽV, Využití zemědělské techniky
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si základních znalostí a metodických postupů, využívaných pro cílová řešení hospodárného využití podnikových výrobních faktorů, při zabezpečování efektivního řízení a organizace provozu i ostatních podnikatelských aktivit a k dosažení cílové ekonomické výkonnosti podniku.
Forma výuky: Přednášky, cvičení v PC laboratoři a metodické vedení studentů při zjišťování dat a ostatních podkladů v podnicích a při postupném zpracování semestrálního projektu - podnikatelského záměru. V úvodní fázi výuky ve cvičení je zařazeno samostatné zpracování a obhajoba odborného příspěvku (eseje) a v průběhu semestru studenti zpracovávají a prezentují protokol z tématického bloku cvičení - případové studie.
Podmínkou zkoušky je obhajoba semestrálního projektu.

Kmenová literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Leiber F.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE Praha, 1991
3Vodáček,L.,Vodáčková,O.: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v EU. Management Press. Praha, 2004
4Fotr J.: Příprava a hodnocení podnikatelských projektů, VŠE, Praha,1993
5Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Profess Consultings.r.o. Praha,2005
6Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, MANAGEMENT PRESS, Praha, 1992
7Maříková,P.,Mařík M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku, EKOPRESS, Praha, 2001
8Staněk,V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. Grada Publishing,a.s. praha,2003
9Blaha Z.S.,Jindřichovská,I.: Podnikové finance. MANAGEMENT PRESS, Praha, 2001
10Rosenau,M.D.,Jr.: Řízení projektů. Computer Press.Praha,2000
11Vodáček,L.,Vodáčková,O.: Moderní management v teorii a praxi. Management Press,a.s. Praha,2006
12Bossidy,L.,Charan,R.: Řízení realizačních procesů.Management Press.Praha,2004
13Tidd,J.,Bessant,J.,Pavitt,K.: Řízení inovací.Computer Press,a.s. Brno,2007
14Truneček,J.: Interní manažerský audit.Professional Publishing. Praha,2004
15Truneček,J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Professional Publishing. Praha,2002

Doporučená Literatura

1Wöhe G: Úvod do podnikového hospodářství,G.H.Beck, Praha, 1995
2Veber,J.,Srpová,J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. GRADA Publishing,a.s.Praha,2005
3Grünwald,R.: Analýza finanční důvěryhodnosti podniku. Uživatelská příručka s příklady. EKOPRESS,s.r.o. Praha.2001
4Fotr J.: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt, EUROVIA, 1990
5Fotr J., Souček,I.:Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.GRADA Publishing, a.s. Praha,2005
6Kavan,M.: Výrobní a provozní management. Řízení změn a inovací. Grada Publishing, s.r.o.Praha,2002
7Římovská,P.: Metodické postupy projektování podnikatelských projektů. PEF ČZU Praha,2005