EJA71E

Právní úprava podnikání

KPrGarant předmětu: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat základní znalosti o právní stránce podnikání a pochopit a osvojit si zásady právního jednání při podnikání.

Kmenová literatura

1Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné, díl 3. Závazky, 4. vyd. Praha ASPI 2006
2Plíva, S.: Obchodní závazkové vztahy, Praha ,ASPI 2006
3Pelikánová, I.: Obchodní právo 1., Praha, ASPI 2005
4Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákoník, 10. vyd., Praha, C. H. Beck 2006
5Štenglová, I., Plíva,.S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník - komentář, 11. vyd., Praha, C. H. Beck 2006

Doporučená Literatura

1Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J.: Kurz obchodního práva. Obecná část. 4. vydání, C.H.Beck, Praha 2004
2Švarc, Z. a kol.: Základy obchodního práva. 2. rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Plzeň 2009
3Občanský zákoník. Nakl. Sagit (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění)
4Obchodní zákoník. Nakl. Sagit (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění)
5Živnostenský zákon. Nakl. Sagit (zákon č. 455/1991 Sb., v platném znění)
6Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.