EPE15E

Psychologie a komunikace v podnikání

KPsGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy obecné psychologie ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Psychologie jako základní předmět je předpokladem pro studium dalších specializovaných předmětů jako např. řízení, marketingu a obchodu. Pomáhá pochopit činitele ovlivňující rozvoj osobnosti člověka ve společnosti, přispívá k sebepoznání a rozšiřuje vzdělání v humanitních vědách. Obsahem přednášek je geneze osobnosti, struktura a dynamika osobnosti, teorie osobnosti, sociální komunikace a rétorika.
Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky základních pojmů z psychologie osobnosti a výklad z hlediska některých psychologických teorií. Dalším cílem je získání teoretického přehledu o sociální komunikaci, jejích složkách a zejména osvojení si komunikačních dovedností potřebných v osobním i pracovním životě. Nácvik komunikativních dovedností probíhá formou sociálního učení s využitím videotechniky; k sebepoznávání, poznávání a posuzování ostatních jsou využívána demonstrační a terénní cvičení.

Kmenová literatura

1Aristotelés. Rétorika - Poetika. Praha: Rezek, 1999. 555 s.
2Bernice, H. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
3Pease, A. Bodylanguage. London: Shelton Press, 1992
4Quintilianus, M. F. Základy rétoriky. Praha, 1989
5Reineke, W. Jak vést úspěšné jednání. Praha: Svoboda, 1991
6Wade,C., Tavris, C. Psychology. New York: Harper and Row Publishers, 1987

Doporučená Literatura

1DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001
2Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada , 1995
3Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 1998
4Nakonečný,M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995
5Pechačová, Z., Rymešová, P., Michálek, P. Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU. Praha: Credit, 2002
6Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995
7Ury, W. Jak překonat nesouhlas-jednání s obtížným partnerem. Praha: Management Press, 1995