EHI02E

Politologie - ITSZ

KHVGarant předmětu: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Kurz je určen především pro posluchače Institutu tropického a subtropického zemědělství. Jeho hlavním účelem je seznámit posluchače s politikou jako se specifickou aktivitou ovlivňující každodenní život lidí, sledovat některé její zákonitosti a odhalovat její souvislosti s jinými oblastmi života společnosti. Během kurzu se rovněž posluchači seznámí s základními koncepcemi teorie mezinárodních vztahů a také s politickými systémy zemí třetího světa a jejich specifickými problémy. Lze také předpokládat, že pochopení pravidel demokracie a jejích předností přispěje ke zvýšení úrovně politické kultury absolventů.
Výuka je realizována formou přednášek a konzultací. Kurz je rozdělen do tématických okruhů, uzpůsobených počtu reálně využitelných výukových týdnů v semestru.

Kmenová literatura

1Cabada, L. – Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002
2David, R.: Politologie: základy společenských věd. FIN, Olomouc 1995 – 2003
3Heywood, A.: Politické ideologie. Eurolex Bohemia, Praha 2005
4Čmejrek, J. – Dostál, P. – Kubálek, M. – Pátek, Z.: Moderní společnost a problémy politiky. skripta PEF ČZU 1999-2003
5Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995
6Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
7Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství. SLON, 2001
8Hollis, M. – Smith, S.: Mezinárodní vztahy – výklad a porozumění. CDK, Brno 2000
9Barša, P.: Národní stát a etnický konflikt. CDK, Brno 1999
10Barša, P.: Politická teorie multikulturalismu. CDK, Brno 1999
11Barša, P.: Hodina impéria. CDK, Brno 2003
12Barša, P.: Západ a islamismus, CDK, Brno 2001
13Říchová, B.: Přehled moderních politologických teori., Portál, Praha 2000
14Čmejrek, J. a kol.: Příručka k výuce politologie. skripta PEF ČZU 2006
15Phillips Shively, W.: Power and Choice. McGraw - Hill 1995.

Doporučená Literatura

1Lipset, S.M.: Political Man: the Social Bases of Politics. Anchor Books, New York 1963
2Sartori, G.: Parties and party systems, Vol.1. Cambridge University Press 1976
3Lipset, S. M. – Rokkan, S.: Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. The Free Press, New York 1967
4Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. OIKOMENH, Praha 1998
5Arjomand, S.A.: The Turban for the Crown. Oxford University Press, New York 1988
6Oppenheim, L.H.: Politics in Chile: democracy, authoritarianism and the search for development, Westview Press Colorado 1993