ETE18Z

Podnikové informační systémy

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů s jedním v praxi provozovaným informačním systémem jak po stránce uživatelské (základní části, návaznosti, datové zdroje, využití výsledků), tak po stránce programové (využití databázového prostředí, základní rysy programového řešení, provozní zajištění). Na přednáškách budou vybrané systémy po jednotlivých částech popsány, ve cvičeních - v laboratořích výpočetní techniky - bude předvedena obsluha a vybrané úseky programového řešení. V závěru semestru vypracují studenti studii analýzy vybraného programového celku v konkrétním podniku.


Kmenová literatura

1Alter,Steven:Information Systems. A Management Perspektive. NY:Adison-Wesley,2001. -ISBN 0-201-35109-9
2Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
3Gála,L.-Pour,J.-Toman,P.: Podniková informatika. Praha:Grada 2006. 482 s. ISBN 80-247-1278-4
4Rosický, A. Jančarová, V.: Návod do systémových věd. Praha, VŠE 1998. 145s. - ISBN 80-7079-939-1
5Brukner, T. - Voříšek,J,:Outsourcing a jeho aplikace při řízení IS podniku. Praha, Ekopress 1998. 119s. - ISBN 80-86119-07-6www.prenhal.com

Doporučená Literatura

1Truneček, J.:Management v informační společnosti. Praha, VŠE 1997. 228 s.- ISBN 80-7079-201-9
2Voříšek, J.: Strategické řízení IS a systémová integrace. Praha, Management Press 1997. - ISBN 80-85943-40-9
3Brukner, T. - Voříšek,J,:Outsourcing a jeho aplikace při řízení IS podniku. Praha, Ekopress 1998. 119s. - ISBN 80-86119-07-6
4Vrana I., Richta R.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů, praktická příručka pro manažery. Praha : Grada 2005. 187 s. ISBN: 80-247-11003-6
5Dohnal,J. - Pour,J.: Architektura informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha, Ekopress 1997. 301s. - ISBN 80-86119-02-5
6Lidinský,V.-Švarcová,I. a kol. eGovernment bezpečně.Praha: Grada 2008. 145 s.,24. ISBN 978-80-247-2462-1
7DRUCKER, Petr Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. 1.vyd.Praha: Management Press 2001.166 s.-ISBN 80-7261-021-X.