EEA02E

Finanční řízení podniku

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické
strategie podniku v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele.
Základními formami jsou přednášky, praktická cvičení a semináře. Vybraná témata budou vyučuvána v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU, 1995, 1999,2001,2007
2Rosochatecká E.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku ČZU 1999,2003,2007
3Synek a kol.: Manažerská ekonomika, ,Grada,Praha 1997
4Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1997
5Freiberg. F.: Finanční controlling, Praha 1997
6Rosochatecká E., Šilhavá V.: Podnik a podnikání v APK, IVV MZe 1992
7Obcodní zákoník, živnostenský zákon, zákonné normy k odměňování

Doporučená Literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,2007,ISBN 978-80-213-1682-9
2Rosochatecká E.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku ČZU 2007,ISBN 978-80-213-1470-2
3Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1992-4
4Valach,J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha, 2001, ISBN 80-86119-21-1
5Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1997,ISBN 80-7175-060-3