EJE04Z

Občanské právo

KPrGarant předmětu: JUDr. Eva Kadlecová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je seznámit studenty s problematikou občanského práva jako nejobecnějšího odvětví v systému práva ČR. Naučit je řešit jednoduché právní situace a zvládnout základní právní úkony.

Kmenová literatura

1Janků a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult Vyd. 3.2008 Praha C. H. Beck.
2Plecitý, Vrabec, Salač: Základy občanského práva, 3. vydání, Plzeň 2009 Vyd. Aleš Čeněk s.r.o.
3Fiala Josef, Kindl Milan, a kol.: Občanské právo hmotné 2009, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. ISBN 978-80-7380-228-8
4Občanské právo hmotné, (Knappová, Švestka a kol.) ASPI 2006
5Právnický slovník, C.H.Beck Praha, 2003
6Üstava ČR a LZPS
7Občanský zákoník, zák. č. 40/1964 Sb. v aktuálním znění
8Zákon o vlastnictví bytů, č. 72/1994 Sb. v aktuálním znění
9Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
10Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
11Nařízení vlády č 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Doporučená Literatura

1Plecitý, Vrabec, Salač: Základy občanského práva, 3. vydání, Plzeň 2009 Vyd. Aleš Čeněk s.r.o.
2Janků a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult Vyd. 3.2008 Praha C. H. Beck.
3Üstava ČR a LZPS
4Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění
5Zákon o vlastnictví bytů, č. 72/1994 Sb. v aktuálním znění
6Nařízení vlády č 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník
7Autorský zákon, č. 121/2006 Sb. v aktuálním znění