DLDX24Y

Speciální dendrologie

KGFLDGarant předmětu: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Lesnická dendrologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět speciální dendrologie je zaměřen na hodnocení specializovaného studia dřevin v daných oblastech ČR, Evropy i světa. V rámci předmětu se posuzuje a hodnotí základní vztahy uvnitř porostních skupin, vztahy mezi dřevinami a prostředím, allelopatické a allelospotické ovlivňování se dřevin. Základy využití allelopatie a allelospolie v lesnictví, v zemědělství a v životním prostředí. Hodnocení vztahů mezi dřevinami.

Kmenová literatura

1ČABOUN, V., 1996: Ekológia lesa. TU Zvolen, 184 str.
2DUŠEK, K., 1977: Význam a funkce přírodních prvků ve městech. ˇUVTEI Praha, 53 str.
3HARLOW, W. M., 1996. Textbook of dendrology. 534 pp.
4KRÜSSMANN, G., 1972: Handbuch der Nadelgehölze. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 366 pp.
5KRÜSSMANN, G., 1978: Handbuch der Laubgehölze 1-2. Verlag Paul Parey, Berlin-Hamburg, 495+608 pp.
6PAGAN, J., 1997: Lesnícka dendrológia. TU Zvolen, učebné texty, 378 pp

Doporučená Literatura

1.ČABOUN, V., 1990 Alelopatia v lesných ekosystémech. Biologické práce. Veda, SAV. Bratislava, 118 pp.
2ČABOUN, V., 2003: Dendrológia, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica
3SVOBODA, P., 1953-56: Lesní dřeviny a jejich porosty . Díl 1-3. SZN, Praha, 1500 pp.
4ÚRADNÍČEK, L., CHMELAŘ, J., 1995: Lesnická dendrologie. Díl 1-3. MZLU, Brno, 450 pp.
5ÚRADNÍČEK, L., MADĚRA, P. & kol., 2001: Dřeviny České republiky. Matice Lesnická, Písek, 335 pp.
6PAGAN, J., RANDUŠKA, D. Atlas lesných drevín 1 a 2 (jen v knihovnách).