EJE12E

Veřejné právo v podnikání

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk, Obchodní a občanské právo
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit studenty s oblastí veřejného práva týkající se podnikání, zejména práva správního, občanského procesního a trestního. Studenti se naučí orientaci v právních předpisech při uplatňování subjektivních práv v řízení před správními a soudními orgány. Dále se učí vyhotovovat základní podání ve správním řízení a posoudit význam, závaznost a možnost změn individuálních právní aktů státních orgánů. Uceleně doplňuje okruh znalostí potřebných při výkonu hospodářských funkcí a podnikání.

Kmenová literatura

1Spirit M., Základy práva pro neprávníky, vydavatelstvní a nakl. Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň 2004, ISBN 80-86898-03-2
2Kindl m., Šíma A., David O., občanské právo procesní, vydavatelství a nakl. Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň 2005, ISBN 80-86898-47-4
3Kotoučová J., Raban P.:Konkurs a vyrovnání, Orac, Praha 2001
4Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
5Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
6Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
7Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
8Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
9Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu

Doporučená Literatura

1Spirit M., Základy práva pro neprávníky, vydavatelstvní a nakl. Aleš Čeněk s. r. o., Plzeň 2004, ISBN 80-86898-03-2
2Občanský soudní řád
3Správní řád
4Další literatura dle doporučení vyučujícího