ERE26E

Poradenství pro podnikatele a manažery PAE

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Psychologie, Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků,Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti a dovednosti pro provozování poradenské činnosti i z aspektu využívání poradenských služeb podnikateli a manažery zemědělských i ostatních podniků (služeb). Osvojit si metodické přístupy, které jsou součástí poradenského procesu, a to z pohledu poradce i zákazníka (klienta), včetně metodických postupů diagnostikování situace v hospodaření podniků.
Přednášky jsou součástí komposice multimediálního výukového systému, který je při výuce předmětu využíván. Semináře a cvičení jsou v rámci výukového systému členěny na část určenou k výuce metodických postupů v poradenství (probíhá v PC učebnách), část seminářů je věnována metodickému vedení, prezentacím a diskusím s posluchači k námětům a návazně postupům zpracování semestrálních projektů. Důležitou součástí výukového systému je spoluúčast externích lektorů s poradenskou praxí v různých oblastech poradenství, včetně možnosti poskytnout k výuce SW produkty pro poradenské služby. Podmínkou zápočtu je vypracování semestrálního projektu. Obhajoba projektu je součástí zkoušky.
Předmět je zaměřen interdisciplinárně, se zřetelem k existujícím formám a druhům poradenských aktivit a tomu odpovídajícím potřebám různě strukturovaných databází, informací a metodických postupů diagnóz. Poradenství se dotýká všech oblastí fungování podniků (jejich vnitřního prostředí) i podmínek a vlivů vnějšího hospodářského a společenského prostředí. Dalším aspektem zaměření předmětu je výklad poradenství jako specifického druhu podnikání v oblasti poskytování služeb.


Kmenová literatura

1Kubr,M. : Poradenství pro podnikatele a manažery I. a II. díl, CAPA, Praha 1991
2Kubr, M.: Jak si vybrat poradce, Management Press, Praha 1992
3Gozora, V., Kretter, A. : Podnikatelstvo a poradenstvo v PPoK, VŠP, Nitra 1993
4Rosenau,M.D.: Řízení projektů. Computer Press. Praha, 2000
5Brealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing.Praha, 1992
6Malý,J. a kol.: Patenty, licence, konzultantské a inženýrské služby, VŠE Praha, 1992
7Kašík,J. a kol.: Metody a techniky diagnostikování podniku; sborník výsledků ekonomického výzkumu; VŠB - TU, Ostrava 1996
8Pitra,Z.: Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy - strategický obrat v podnikatelském chování. EKOPRESS.Praha,2001
9Šoljaková,L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení.MANAGEMENT PRESS. Praha,2003
10Grünwald,R.: Analýza finanční důvěryhodnosti podniku.EKOPRESS,s.r.o.,Praha,2001
11Neumaierová,I.,Neumaier,I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2002
12Odborné časopisy: Moderní řízení, EURO - ekonomický týdeník, Ekonom, Hospodářské noviny.
13Kubr, M. Management Consulting: A Guide to the Profession, International Labor Office, 2003
14André C. Wohlgemuth, A.C.: Unternehmensberatung (Management Consulting), vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2003
15Niedereichholz, Ch.: Internes Consulting. Grundlagen - Praxisbeispiele - Spezialthemen. Oldenbourg, 2000

Doporučená Literatura

1Blaha, Z.S. – Jindřichovská,I.: Podnikové finance. MANAGEMENT PRESS. Praha, 2001
2Palán, J.F. a kol.: Moderní řízení podniku, VERLAG DASHÖFER. Praha, 1999-2001
3Sedláčková,H.: Strategická analýza. C.H.BECK. Praha, 2000
4Sedláček,J.: Účetní data v rukou manažera.Případové studie. PRAXE MANAŽERA. Computer Press, a.s.,Brno,2001
5Smejkal.V., Rais,K.: Řízení rizik. GRADA Publishing.Praha,a.s.,2003
6Vosoba, P.: Řízení firemních financí. EKOPRESS,s.r.o., Praha, 1998
7Mařík,M.,Maříková,P.: Moderní metody hodnocení a oceňování podniku. EKOPRESS, s.r.o., Praha, 2001