EIE23E

Systémové a organizační inženýrství

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:nejsou
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače se základním metodologickým aparátem pro řešení problémů uspořádání a řízení složitých objektů, procesů a informační podporu organizací. Předmět poskytne základní představu o postupech a organizaci zavádění a provozování informačních systémů.
V přednáškách budou popsány typy životního cyklu systému a rozdělení projektu informačního systému na fáze: plánování informační strategie, datová a funkční analýza, návrh IS a implementace IS a budou podrobně probrány postupy a techniky používané v zmíněných fázích. Zvláštní pozornost bude věnována formálním technikám modelování problémové domény i vlastního řešení jako nástroje popisu a komunikace.
V cvičeních bude na příkladech procvičeno použití jednotlivých strukturovaných technik, především diagramů. Jednotlivé techniky budou procvičeny na případových studiích oborů PaE a PaA s použitím I-CASE systému Meta Edit+.

Kmenová literatura

1I. Vrana a K. Richta: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praha, GRADA 2005
2H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit, 1992
3P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
4J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991
5J. Martin a C. Mc Clure: Structured Techniques. Prentice Hall, 1988

Doporučená Literatura

1I. Vrana a K. Richta: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů. Praha, GRADA 2005
2H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit, 1992
3P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
4J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991