EIE25E

Informační inženýrství

KIIGarant předmětu: doc. RNDr. Dana Klimešová, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:Teorie ICT, Projektovani IS
Popis, cíl a formy výuky:Naučit se používat prostředky a pochopit teoretický základ v praxi používaných technik analýzy, návrhu a v neposlední řadě i programové implementace informačních systémů využívajících různou měrou přínosy objektově orientovaného paradigmatu (OOP). Při cvičení bude využíván systém VisualWorks v kombinaci s dostupnými CASE systémy a databázovými systémy na ČZU. Je kladen důraz na aplikační využití přednášených postupů z pohledu procesů ICT a jejich řízení. Koncepce cvičení umožňuje individuální přístup při praktickém osvojování přednášené problematiky a při řešení semestrálních projektů.

Na přednáškách budou vyloženy základní pojmy a vzájemné vztahy mezi nimi. Budou naznačeny aplikace obecných konceptů v praxi.
V cvičeních a seminářích bude teorie z přednášek procvičována na konkrétních příkladech a na konkrétních softwarových nástrojích. Součástí bude samostatně zpracovaný semestrální projekt, který bude obhajován na konci semestru.

Kmenová literatura

1Abadi M., Cardelli L.: A Theory of Objects, Springer-Verlag New York Inc. ISBN: 0387947752
2Ambler Scott: Building Object Applications That Work, Your Step-By-Step Handbook for Developing Robust Systems Using Object Technology, Cambridge University Press/SIGS Books, 19
3Ambler Scott: Object Orientation – Bringing data professionals and application developers together, http://www.agiledata.org/essays/objectOrientation101.html.
4Carda A., Merunka V., Polák J.: Umění systémového návrhu - objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0424-2.
5Darnton, Geoffrey, Darnton, Moksha: Business Process Analysis International Thomson Publishing 1997 ISBN: 1861520395
6Davis, Wiliam S.: Business Systems Analysis and Design International Thomson Publishing 1994 ISBN: 0534189547
7Finkelstein Clive.: An Introduction to Information Engineering - From Strategic Planning to Information Systems, Addison Wesley 1989, ISBN 0-201-41654-9
8Goldberg Adele, Kenneth Rubin S.: Succeeding with Objects - Decision Frameworks for Project Management, Addison Wesley 1995, ISBN 0-201-62878-3
9Hall J.et al.: Accounting Information Systems 3rd edition, South-Western Publishing, 2003, ISBN 0538877960.
10HTML dokumenty z fakultního serveru
11Kadlec, Agilní programování, Grada 2004
12Merunka V., ICT Management (v anglickém jazyce), učební text CZU 2004.
13Merunka, Pergl, Pícka: ICT Management, ČZU Praha 2005.
14Partridge C.: Business Objects - Reengineering for Reuse, Butterworth-Heinemann 1996, ISBN 07506-2082X
15Taylor, David A.: Business Engineering with Object Technology, John Wiley 1995 ISBN: 0471045217

Doporučená Literatura

1Merunka, Pergl, Pícka: ICT Management, ČZU Praha 2005.
2Carda A., Merunka V., Polák J.: Umění systémového návrhu - objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM. Grada, Praha 2003. ISBN 80-247-0424-2.
3Ambler Scott: Building Object Applications That Work, Your Step-By-Step Handbook for Developing Robust Systems Using Object Technology, Cambridge University Press/SIGS Books, 19