ENE33E

World and European Economy

KETGarant předmětu: PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kurzu je seznámení studentů s významnými teoriemi a praktickými problémy, které musejí jednotlivé tržní ekonomiky řešit. Jde o problémy výběru vhodného transmisního mechanismu, řízení měnové politiky, stanovení systému kurzu, případně otázky vhodnosti či nevhodnosti vstupu do měnové unie. Absolventi tohoto kurzu budou, po prostudování konkrétních dat, schopni posoudit vhodnost, případně nevhodnost měnových opatření konkrétních centrálních bank. Budou schopni samostatně navrhnout vhodná opatření, která by centrální banka měla přijmout s přihlédnutím k významným charakteristikám dané ekonomiky. Při svých rozhodnutích budou brát v úvahu širší ekonomické souvislosti jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

Kmenová literatura

1Alesina, A., Barro, R. J.: Currency Unions, September 2000, NBER, Working Paper Series no. 7927
2Klaus, V.: The future of the euro: an outsider´s view. CATO Journal, Spring/Summer 2004, Vol. 24 Issue 1/2, p 171, 7p.
3Mandel, M., Tomšík,V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Management Press, Praha, 2003.
4Mankiw, G. N.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha, 1999
5McKinnon, R. I.: Optimum Currency Areas. American Economic Review, 1963, No. 4, p. 717-726.
6Mundell, R. A.: A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review, Sep. 61, Vol. 51 Issue 5, p 657, 9p.
7Mundell, R. A.: Updating the Agenda of Monetary Union. American Economic Review, 1996, p.24-48.
8Revenda, Z.: Evropská měnová unie – měnová politika a regulace a dohled bank. Acta oeconomica pragensia, VŠE, Praha, 2003, No. 6, s. 29-44.
9Tavlas, G., S.: The new theory of optimum currency areas. World Economy, Nov 93, Vol. 16 Issue 6, p 663, 23p.
10Vencovský, F.: Utváření emisního mechanismu společné evropské měny. Finance a úvěr, 1999, No. 1, s. 33
11Vencovský, F.: Připravenost české ekonomiky k přijetí eura. Acta oeconomica Pragensia, VŠE, Praha, 2003, No. 6, s. 25-28

Doporučená Literatura

1Charles Sawyer, Richard Sprinkle: International Economics, 2nd ed., 2006, Pearson/Prentice Hall
2Stephen Husted, Michael Melvin: International Economics, 7th ed., 2007, Pearson