EEEA6E

Agrární politika - EAD

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit a dovést studenty k poznání a pochopení hospodářské politiky státu v rámci agrárního sektoru.Tyto znalosti jsou nezbytnou podmínkou pro zvládnutí ekonomiky a organizace podniků v zemědělské
prvovýrobě a službách, potravinářské výrobě, obchodu a státní administrativě. Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení a semináře. Projekcí statistických údajů, grafů a početních příkladů je dokumentován výklad a diskuse k zadaným problémovým okruhům. Vybraná témata budou cíleně orientována na problematiku evropské integrace (využití internetu - Agris).

Kmenová literatura

1Tweeten L.: Agricultural Policy Analysis, Ames 1989
2Henrichsmeyer W., Witzke H. P.: Agrarpolitik, Bd. 1,2, UTB, Vlg. Ulmer Stutgart 1991, 1994
3Svatoš M. et al.: Economics of Czech and Slovak Agriculture Integration With the EU, (ČZU v Praze, SPZ v Nitře), Praha 1999
4Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika, C.H. Beck, Praha, 1999
5Lehmanová Z. a kol.: Aktuální otázky globalizace, nakl. Oeconomica, VŠE v Praze, Praha 2003
6Die Lage der Landwirtschaft in der Europäichen Union, Bericht (Jahr), Brüssel
7Dokumenty EU, OECD, FAO (elektronické databáze)

Doporučená Literatura

1Svatoš M. a kol.: Agrární politika, PEF ČZU v Praze, 2003
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace , Praha 1999
3Boháčková I., Jeníček V., Svatoš M.: Evropská integrace, PEF ČZU v Praze, 2003
4Zelené zprávy MZe ČR; Dokumenty EU, OECD, FAO (elektronické databáze)
5Situationsbericht (2005), Trends und Faksen zur Landwirtschaft, DBV, Bonn (2004)
6World Development Indicators (Year), The World Bank, Washington (Year)
7Časopisecká literatura, sborníky, studie: Agric. Econ., Ekonom, The Economist, Agra Europe; Sborníky PEF (Agrární perspektivy aj.), výzkumné studie a zprávy PEF, VÚZE aj.