XKR08

Agricultural and Food Marketing (AEM)

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání potřebných znalostí a dovedností v uplatňování marketingu v různých podnikatelských subjektech zaměřených na potraviny (zpracovatelské podniky a obchodní řetězce). Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky, semináře, prezentace individuálních a skupinových prací (případových studií, projektů). Praktická výuka probíhá na učebně i formou teréního šetření, kde jsou získávány marketingové dovednosti.

Kmenová literatura

1Bártová, H., Koudelka, J.: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu. VŠZ v Praze, Praha 1995.
2GROSOVÁ, S.: Marketing v chemickém a potravinářském průmyslu. VŠCHT Praha, 1994.
3Šimo, D.: Agrárný marketing. SPU Nitra, Slovensko, 2000.
4Štiková, O. a kol.: Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
5TRŠŤANSKÁ, A.: Marketing v agropotravinárstve. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1992.
6TRACY, M.: Zemědělství a potraviny v tržní ekonomice. VŠZ v Praze, 1993.
7Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE

Doporučená Literatura

1Bennet, D., Peter, : Marketing. McGraw-Hill Inc. New York 1988
2Kinnear, C., Thomas. Taylor, R., James, : Marketing Research. McGraw-Hill, Inc. New York 1991
3Walker, O.C., Boyd H. W., Larreche, Jean-Claude,: Marketing Strategy (Planning and Implementation). Irwin McGraw-Hill, Inc. New York 1995
4Pepperdine University: Marketing Annual Editions 96/97
5Belch, E., G., Belch M., A., : Introduction to Advertising & Promotin. Irwin, Chicago 1995
6Schoell, W., F., Guiltinan, J., P. : Marketing Essentials. Allyn and Bacocn, 199
7Kotler, P., : Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey, 1994