XKZE11

Ekonomika zemědělských podniků

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomické teorie, Ekonomika podniků I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické strategie podniku
v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele. Základními formami jsou přednášky, praktická cvičení a semináře.Vybraná témata budou zpracována s využitím PC učeben.

Kmenová literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,2003
2Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1999
3Synek M. a kol. Podniková ekonomika, C.H. Beck, 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1995
5Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada 1996
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Praha, 2003
7Zelená zpráva , Panoráma potravinářského průmyslu, MZe
8Čuba,F.,Hurta J,Trnka F: České zemědělství, Toko Zlín ,1998
9Čuba F,Hurta J: Zemědělství na rozcestí, Mondon Zlín ,2001
10Mařík,M. a kol.: Metody oceňování podniků,Ekopress Praha, 2003

Doporučená Literatura

1Zelená zpráva , Panoráma potravinářského průmyyslu, Mze, 2003
2Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,2003
3Horizontální plán rozvoje venkova, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠE Praha 1995
5Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada 1996
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, C.H.Beck,2003
7Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1999