EEEA5E

Ekonomika světových integrovaných celků

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování hlavních světových integračních celků a odvětví světového hospodářství včetně sepětí s tzv. globálními problémy. Základní formu výuky tvoří přednášky a semináře. Bude zadána semestrální práce. Je využito bibliografických databází, tematických videozáznamů (semináře), apod.
Studenti zpracují individuální projekt vztahující se k problematice předmětu.

Kmenová literatura

1Cihelková E. a kol.: Světová ekonomika-regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
2Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integace, Praha, 1999
3World Bank Atlas, World Bank, Washington
4Vallin J: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
5Faltus, J., Průcha, V. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20.století, Praha: VŠE Praha, 1999, 194 s.
6Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
7Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl.Máchova kraje, 1996
8Kunešová, H., Cihelková E.,: Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy, C.H.Beck, Praha 2006, 320 s.
9Cihelková E. a kol.: Nový regionalismus, C.H.Beck, Praha 2007, 384 s.
10Cihelková, E. a kol: Světová ekonomika - obecné trendy rozvoje, C.H.Beck, Praha 2009, 320 s.
11Jeníček, V.: Vyvážený rozvoj - na globální a regionální úrovni, C.H.Beck, Praha 2010, 150 s.
12Jeníček, V.: Globální problémy světa v ekonomických souvislostech, C.H.Beck, Praha 2010, 352 s.
13Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, 392 s
14World Development Indicators database, World Bank

Doporučená Literatura

1Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010
2International Trade Statistics Yearbook, UN
3Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy ve světové ekonomice, Praha, C.H.Beck, 2003
4Statistical Yearbook, UN
5National Accounts Statistics, UN
6Baháčková I, Jeníček V, Svatoš M: Evropská integrace, Credit, Praha, 2003
7Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.