ENE23E

Znalostní ekonomika

KETGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Karel Šrédl, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I., II.
Popis, cíl a formy výuky:Podstatou kurzu je uvést studenta do problematika znalostní ekonomiky. Základem je analýza lidských zdrojů; jedná se nejen o definování pojmů, ale i o vyjadřování kvality, efektivnosti, produkčních funkcí a jednotlivých modelů.

Kmenová literatura

1Becker, G. Teorie preferencí. Praha: Grada Praha, 1997
2Kolektiv autorů ÚIV. České vzdělání a Evropa. Praha: ÚIV, Tauris, 1999.
3Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999.
4Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001.
5Psacharopoulos, G. Economics of Education. Oxford: Pergamon Press, 1987.
6Pařízek, V. Základy obecné pedagogiky. Praha: PedF UK, 1996.
7Školství na křižovatce: Zpráva ministra školství pro Parlament ČR. Praha: ÚIV, 1999.
8The International Encyclopedia of Education. Red.T.Husen a T. N.Postlethwaite. Oxford: Pergamon Press, 1985, sv 3.

Doporučená Literatura

1Barták, J. Vzdělávání ve firmě. Praha: Alfa Publishing, 2007.
2Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007.
3Kalous, J., Veselý, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky: Karolinum, 2006
4Kameníček, J. Lidský kapitál. Praha: Karolinum, 2003.
5Průcha, J. Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál, 2000.
6Strecková, Y., Malý, I. a kol. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Management Press, 1994.