EREC5E

Organizační chování PaE

KRGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení, EMM I, EMM II
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto předmětu je poskytnout teoretická východiska fungování organizačních procesů a vztahů všech organizačních zdrojů s důrazem na zdroje lidské. V oblasti lidských zdrojů jsou poskytovány vedle klasických přístupů založených na teorií motivace, komunikace a hodnocení pracovníků také moderní přístupy, vycházejících z teorie her (vyjednávání, řešení konfliktů), z teorie hodnocení a měření (založené na fuzzy přístupu) a z teorie logického řízení (deterministické rozhodování v organizaci). Pro seznámení s postupy vedoucí k návrhu optimální skladby a využívání ostatních podnikových zdrojů (zejména hmotných) jsou na přednáškách prezentovány ilustrativní příklady na bázi lineárního programování a logického řízení. Na teoreticky koncipované přednášky časově navazují cvičení, ve kterých studenti cvičí předložené principy na praktických příkladech rozdělených do tří oblastí: plánování v organizaci, rozhodování v organizaci a uspořádání zdrojů organizace. Vedle schopnosti přejímat a využívat principy poskytované teorií jsou studenti, prostřednictvím individuálně řešených případových studií, vedeni ke kreativnímu myšlení. K vypěstování praktické schopnosti efektivní prezentace kolektivní práce studenti zpracovávají, prezentují a obhajují skupinový projekt.

Kmenová literatura

1BLÁHA, J.: Manažerská etika. Praha, Management Press, 2003. ISBN 80-7261-084-8.
2HRON, J.: Kybernetika v řízení. Praha, Vydavatelství ČZU. 2003. ISBN 80-213-0840-0.
3HRON, J.: Teorie řízení, Praha, Vydavatelství ČZU, 2005. ISBN 80-213-0695.
4KOSKO, B.: Fuzzy Engineering.. New Jersey, University of Southern California. Printice-Hall, Inc 1997. ISBN 0-13-124991-6.
5McSHANE. S., L., VON GLINOW, M., A.: Organizational Behavior, Irwin McGraw-Hill, 2000. ISBN 0-256-22896-5.
6MINTZBERG, H.: The Strategy Process, Concepts, Contexts, Case. Third Edition, New Jersey, Price Hall International, Inc., 1996. ISBN 03853813.
7NOVÝ, I., LUKÁŠOVÁ, R.: Organizační kultura. Praha, Grada. 2004. ISBN 80-247-0648-2.
8ORGAN, D., W., BATEMAN, T.: Organization Behavior. Homewood, Illinois, 1996. ISBN 0-256-03122-3.
9ROBINS, S: Organizational Behavior (11th Edition), Prentice Hall, 2004.
10SHAUN, T. , Jackson, T.: Organizační chování. Praha, Grada. 1997. ISBN 80-7169-296-4.
11SHERMERHORN, J., R.: Organizational Behavior. N. York: J. Wiley & Sons, 2003.
12TSOUKAS, L.: New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1994.

Doporučená Literatura

1HRON, J., MACÁK, T.: Organizační chování – teoretické podklady. Praha. Reprografické studio ČZU. 2006. ISBN 80-213-1589-X.
2MACÁK, T. : Organizační chování – podklady na cvičení. Praha. Reprografické studio ČZU. 2006. ISBN 80-213-1577-6.
3McShane, S.,L.,von GLINOW, M., A.: Organizational Behavior, Irwin MCGraw-Hill, 2000.
4SHAUN, T. , Jackson, T.: Organizační chování. Praha, Grada. 1997. ISBN 80-7169-296-4.
5SHERMERHORN, J., R.: Organizational Behavior. N. York: J. Wiley & Sons, 1997.
6TSOUKAS, L.: New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1994.
7ROBINS, S: Organizational Behavior (11 th Edition), Prentice Hall, 2004.