EED02E

Agrární politiky EAD

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Vybavit studenty poznatky nezbytnými k porozumění hospodářské politiky agrárního sektoru jak v České republice, tak
i v širších mezinárodních souvislostech. Tyto znalosti umožní absolventům studia nejenom spoluúčast na prosazování
a realizaci agrární politiky, nýbrž i na jejím utváření.

Kmenová literatura

1Jirásek a kol.: Agrární politika, skripta ČZU-PEF 1995
2Sborník ČZU- PEF: Forming of Agricultural Policy and its Implementation in Praktice Includin Some Applications of the US Experiences, 1993
3Přehledy zemědělských politik - OECD, MZe 1996,1997,1998
4Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha 1999
5Tweeten L.: Agricultural Policy Analysis, Ames1989
6Dokumenty EU
7Zelené zprávy MZe ČR, 1994-1998
8Časopisecká literatura: Zemědělská ekonomika, Ekonom, Hospodářské noviny, The Economist

Doporučená Literatura

1Jirásek a kol.: Agrární politika, skripta ČZU-PEF 1995
2Sborník ČZU- PEF: Forming of Agricultural Policy and its Implementation in Praktice Includin Some Applications of the US Experiences, 1993
3Přehledy zemědělských politik - OECD, MZe 1996,1997,1998
4Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha 1999
5Tweeten L.: Agricultural Policy Analysis, Ames1989
6Dokumenty EU
7Zelené zprávy MZe ČR, 1994-1998
8Časopisecká literatura: Zemědělská ekonomika, Ekonom, Hospodářské noviny, The Economist