LBL60Z

GIS I.

KBUKGarant předmětu: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:Informatika, výpočetní technika
Popis, cíl a formy výuky:Předmět seznamuje posluchače se základy problematiky geografických informačních systémů (GIS) a možnostmi jejich využití. GIS je představen jako prostředek pro získávání, správu a zpracování prostorových dat. Důraz je kladen na možnosti využití GIS jako analytického nástroje pro práci s krajinně-ekologickými a lesnickými daty. Kromě teoretických základů by student měl zvládnout ovládání procvičovaného programového vybavení, praktické pořizování dat a samostatné zpracování jednodušších analýz.

Kmenová literatura

1BŘEHOVSKÝ, M.; JEDLIČKA, K.: Úvod do geografických informačních systémů. Plzeň: Západočeská universita, 2000. Přednáškové texty.
2BUCHAR, P.: Matematická kartografie 10. Vydání druhé přepracované. Praha:Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02534-9.
3KAŇOK, J.: Tematická kartografie. Ostrava: Vydavatelství Ostravské univerzity, 1999. 318 s. ISBN 80-7042-781-7.
4KOLÁŘ, J.: Geografické informační systémy 10. Vydání druhé přepracované. Praha:Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02687-6.
5MITCHELL, A.: The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 1: Geographic Patterns & Relationships. Esri, Readlans, 1999. ISBN 978-1-879102-06-4.
6MITCHELL, A.: The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 2: Spatial Measurements & Statistic. Esri, Readlans, 1999. ISBN 978-1-58948-116-9.
7RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava:VŠB-TU , 2006. 500 str. ISBN 80-248-1264-9.
8ŠIMŮNEK, M.: SQL, kompletní kapesní průvodce. Praha: Grada Publishing, 1999. 248 s. ISBN 80-7169-692-7.
9TUČEK, J.: GIS. Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha:Computer Press, 1998. ISBN 807226091X.
10VOŽENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, 1999, 168 s. ISBN 80-7067-971-9.

Doporučená Literatura

1BŘEHOVSKÝ, M.; JEDLIČKA, K.: Úvod do geografických informačních systémů. Plzeň:Západočeská univerzita, 2000. Přednáškové texty.Nepubl.
2KOLÁŘ, J.: Geografické informační systémy 10. Vydání druhé přepracované. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 161 s. ISBN 80-01-02687-6.
3RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 500 s. ISBN 80-248-1264-9.
4TUČEK, J.: Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 807226091X.