ERA11E

Management a marketing potravin FAPPZ

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Bakalářské studium
Popis, cíl a formy výuky:Popis: Managementem se rozumí řízení projektové činnosti lidí v potravinářském průmyslu, v podnicích jeho dodavatelů a zákazníků
Cíl: Naučit studenta projektové komunikaci s výše zmíněnými třemi články výrobkového řetězce.
Formy: Přednášky podle skript předmětu Marketing jsou pro potřeby štábního managementu aktualizovány podle skript Prognostika a plánování. Liniový management je procvičován v duchu publikace Koontze a Wheiricha při vytváření objednávek na projektové činnosti.

Kmenová literatura

1KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
2KINCL, Jan a kol. Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing, 2004. 172 s. ISBN 80-86851-02-8.
3ŠTIKOVÁ, O. a kol.: Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
4LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
5LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha 2003, isbn 80-213-1067-7
6KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
7KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2005. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
8MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2.
9TOSCANI, O. Reklama je navoněná zdechlina. Slováry, 1996. ISBN 80-85871-82-3
10BAGGIO, A. Skrytá tvář reklamy. Nové Město 1996, ISBN 80-902084-2-8
11STUCHLÍK, Petr, DVOŘÁČEK, Martin. Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8.
12SMITH, Paul. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7227-252-1.
13PŘIBOVÁ, Marie, MLYNÁŘOVÁ, Lenka, HINDLS, Richard., HRONOVÁ, Stanislava. Strategické řízení značky. Praha: Ekopress, 2000. 150 s. ISBN 80-86119-27-0
14ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.
15HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-996-9.

Doporučená Literatura

1HOFSTEDE, G., HOFSTEDE, G., J. Kultury a organizace: Software lidské mysli. Filosofická fakulta University Karlovy, Praha, 2006. ISBN 80-86131-70-X
2KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Mc GRAW HILL 1993. ISBN 0-07-35552-5
3ŠTIKOVÁ, O. a kol. Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
4KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
5LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
6LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7
7MISES, L. Lidské jednání: Pojednání o ekonomii. Liberální institut Praha 2006. ISBN 80-86389-45-6.