ELX30Z

Španělština A 2

KJGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Španělština A 1
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na znalosti a dovednosti získané v předmětu Španělština A 1. Prohlubuje a rozšiřuje jazykové jevy z hlediska morfologie, syntaxe a slovní zásoby. V oblasti mimojazykových znalostí rozšiřuje znalosti o civilizaci, kultuře a zvyklostech španělsky mluvících zemí, především Španělska. Aktivně se pracuje s odbornými texty přiměřené jazykové úrovně, které umožňují zvládnutí základní odborné terminologie podle jednotlivých specializaací. Texty ze skript jsou vybírány dle uvážení pedagoga . Výuka probíhá v menších skupinách, což zajišťuje efektivnější a trvalejší zvládnutí probírané látky, umožňuje aktivnější přístup ze strany studentů, umožňuje uplatnit ve větší míře přirozenou konverzaci. Využijí se všechny moderní učební pomůcky a technické vybavení - magnetofonové nahrávky, internet. Student je schopen domluvit se v základních komunikačních situacích a rovněž je schopen zpracovat a analizovat jednodušší odborné texty.

Kmenová literatura

1Castro Marín, Morales , Rosa, 2005: Nuevo Ven 1, Espaňol - lengua extranjera. Edelsa, Madrid
2Ježková, Šafaříková, 1998: Información básica de asignaturas. ČZU
3Šafaříková, Ježková,2003:Španělské odborné texty, ČZU
4Internet
5Uso de la gramática espaňola, Edelsa
6Diccionario Esencial, Santillana

Doporučená Literatura

1F.Castro,F.Marín, R.Morales, S.Rosa, Nuevo Ven 1 (9-15),2003, Madrid, Edelsa S.A
2Šafaříková, Ježková,: Španělské odborné texty, 2003
3Ježková, Šafaříková, 1998: Información básica de asignaturas. ČZU