EHE61E

Věda, filosofie a společnost - INFO

KHVGarant předmětu: RNDr. Karel Hauzer, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Kurs má studenty seznámit se základními pojmy a myšlenkovými postupy v oblasti poznání, které by si student měl osvojit, aby mohl pochopit to, jak jsou užívány v dalších navazujících předmětech univerzitního studia.
Vysokoškolský student se stále setkává s vědeckými poznatky, ale sám mnohdy neví jakými postupy k nim věda dospívá. Předkládaný kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy a postupy v oblasti poznání, zejména vědeckého poznání, které jsou nutným předpokladem úspěšného univerzitního studia. Výuka je organizována formou přednášek a seminářů spojených s četbou a interpretací odborných textů vztahujících se k tématům přednášek. Důležitou součástí seminářů je příprava písemných prácí studentů a jejich obhajoba.

Kmenová literatura

1Aristotelés, Metafyzika, J. Laichter, Praha 1946
2Descartes, R., Meditace o první filosofii, OIKOYMENH, Praha 2001.
3Descartes, R., Rozprava o metodě, Praha 1947.
4Hume, D., Zkoumání lidského rozumu, Svoboda, Praha 1972.
5Kant, I., Kritika čistého rozumu, OIKOYMENH, Praha 2001.
6Platón, Ústava, Svoboda, Praha 1993
7Zlomky předsokratovských myslitelů, NČSAV, Praha 1962.

Doporučená Literatura

1A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha 1990,
2J. Michálek, Co je filosofie, OIKOYMENH, Praha 1995,
3K. Liesseman, G. Zenaty, O myšlení, Votobia, Olomouc 1994
4J. Sokol, Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998,
5Hauzer, K, Bígl, Z., Filosofie I, ČZU, Praha 2002,
6K. Hauzer, Z. Bígl, Filosofie II, ČZU, Praha 2002
7Jedna odborná monografie vztahující se k tématům přednášek dle výběru studenta, který je však třeba konsultovat s přednášejícím