EHE62E

Věda, filosofie a společnost - SYI

KHVGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základy společenských věd
Popis, cíl a formy výuky:Kurs má studenty seznámit se základními pojmy a myšlenkovými postupy v oblasti poznání, které by si student měl osvojit, aby mohl pochopit to, jak jsou užívány v dalších navazujících předmětech univerzitního studia.
Vysokoškolský student se stále setkává s vědeckými poznatky, ale sám mnohdy neví, jakými postupy k nim věda dospívá. Předkládaný kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základními pojmy a postupy v oblasti poznání, zejména vědeckého poznání, které jsou nutným předpokladem úspěšného univerzitního studia. Výuka je organizována formou přednášek a seminářů spojených s četbou a interpretací odborných textů vztahujících se k tématům přednášek. Důležitou součástí seminářů je příprava písemných prácí studentů a jejich obhajoba.

Kmenová literatura

1Arendtová H., Původ totalitarismu, OIKOYMENH, Praha 1996.
2Bergson, H., Vývoj tvořivý, Praha 1919.
3Husserl, E., Kartesiánské meditace, Praha 1968
4Heidegger, M., Bytí a čas, OIKOYMENH, Praha 1996.
5James, W, Pragmatismus, Praha 2003.
6Popper K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé I a II, OIKOYMENH, Praha 1994.
7Wittgenstein, L., Tractatus logico-philosophicus, OIKOYMENH, Praha 1993.

Doporučená Literatura

1A. Anzenbacher, Úvod do filosofie, SPN, Praha 1990,
2J. Michálek, Co je filosofie, OIKOYMENH, Praha 1995,
3K. Liesseman, G. Zenaty, O myšlení, Votobia, Olomouc 1994
4J. Sokol, Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998,
5Hauzer, K, Bígl, Z., Filosofie I, ČZU, Praha 2002,
6K. Hauzer, Z. Bígl, Filosofie II, ČZU, Praha 2002
7Jedna odborná monografie vztahující se k tématům přednášek dle výběru studenta, který je však třeba konsultovat s přednášejícím