EHI01Z

Sociologie a demografie v rozvojových zemích

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:Obecným cílem předmětu je připravit studenty k možné práci v jiných kulturních prostorech (tj. oblastech se subtropickým a tropickým zemědělstvím). Úspěšné využití odborných znalostí získaných studiem odborných disciplín není možné bez umění jednat v daném kulturním prostředí tak, aby dotyčný projevil citlivost pro formálně i neformálně institucionalizované projevy místního života. Cílem předmětu je ukázat, že pro úspěšnou aplikaci získaných odborných znalostí je nutná schopnost jednat v souladu se sociokulturním kontextem daného regionu. K pěstování této schopnosti výrazně přispívá právě sociologie. Předmět vybavuje studenty odpovídajícími dovednostmi nutnými k přípravě rozvojových projektů z pohledu lidského jednání, které je hlavním zájmem sociologie. Studenti také získávají znalosti o různých rozvojových modelech a typech nerovností v zemích Třetího světa a znalosti o demografické situaci v těchto zemích. Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, které jsou zaměřeny na řešení praktických problémů včetně programů rozvoje venkova, s nimiž se může člověk setkat při působení v jiném kulturním prostoru.
Předmět poskytuje studentům základní informace o sociologii, sociální antropologii a demografii, o způsobu sociologického myšlení a o jeho významu pro případ působení v „nedomácích“ kulturách. Studenti jsou rovněž seznámeni se základními metodami a technikami sociologické/sociálně antropologické práce vedoucími k poznání oněch kultur a k úspěšné práci v nich. Jádro kursu spočívá v seznámení studentů se základní sociální problematikou a kulturní charakteristikou zemí Třetího světa, včetně otázek rozvoje jejich venkova. Ve struřkutře předmětu mají též své místo otázky spojené s procesy urbanizace a globalizace. V kursu jsou rovněž využívány některé poznatky ze sociální a kulturní antropologie a materiály získané ve spolupráci s FAO Sustainable Development department.

Kmenová literatura

1Bailey, K.D. 1987: Methods of Social Research (third edition). New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc
2Bauman, Z. 1999. Globalizace. (Důsledky pro člověka). Praha: Mladá fronta. (in English: 1998, Globlization, Polity Press).
3Bonanno, A., Busch, L., Friedland, W., Gouveia, L., Mingione, E. 1994. From Columbus to ConAgra (The Globlazation of Agriculture and Food). University Press of Kansas
4Kandert, J. 1998. Představy o tradici. Str. 33-59 in Filipov I (Informatoria katedry sociologie fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze. Praha: Universita Karlova
5Kandert, J. 1999. Poznámky k sociálně antropologické metodologii a k využití terénních dat. Pp. 137-143 in Filipov II (informatoria katedry sociologie Institutu sociologických s
6Pahl, R. The Rural-Urban Continuum. Pp. 263-297 in Readings in Urban Sociology. Pergamon Press.
7Petrusek, M., a kol. 1992. Sociologie. Praha: SPN.

Doporučená Literatura

1Giddens, A. 1989. Sociology. Cambridge: Polity Press
2Hann, C. 2000. Social Anthropology. London: Hodder & Stoughton Ltd.
3Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha: ČZU.
4Hudečková, Helena a Lošťák, Michal. 1998. Sociologie II. Praha: ČZU.
5Kottak, C.P. 1991. Anthropology (The exploration of human diversity). McGraw-Hill, Inc.
6Rural Development International Workshop. 1996. FAO and Agricultural University in Gödöllö, Hungary