EEA11E

Podnikání a ekonomika

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Na základě poznatků zemědělské ekonomiky rozšířit potřebnou znalost fungování ekonomiky zemědělského podnikání
a ekonomiky odvětví . Naučit studenty metodám hodnocení podnikatelské činnosti a analýzy ekonomiky odvětví
v rámci agrárního sektoru. Dále získat potřebné znalosti o fungování tržního mechanismu v oblast zpracování a odbytu zemědělských a potravinářských výrobků.
Předmět je zaměřen na metody hodnocení různých opatření při podnikání a na hlubší analýzu faktorů ovlivňujícíhc ekonomiku výroby finálních produktů ve vertikální propojenosti a principy a zvláštnosti trhu zemědělských a potravinářských komodit a vliv finalizace výrobku na konečnou efektivnost v agrárním sektoru. Zdůrazňováno je působení principů SZP EU na český agrární sektor.

Kmenová literatura

1Mezera J.,Dvořák J.,: Panorama potravinářského průmyslu MZe, VÚZE Praha 2002
2Kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků, VÚZE Praha 2004
3Zákon č. 526/1990 Sb. /
4Zákon č. 256/2000 Sb. /
5Zákon č. 252/1997 Sb. /
6ČSN pro produkty rostlinného původu
7Statistické informace řady Rostlinná výroba, ceny

Doporučená Literatura

1Peterová J.: Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, PEF ČZU Praha 2002
2Mach J.,Žídková D.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky II. PEF ČZU Praha 2001
3Situační a výhledové zprávy RV, MZe ČR, Praha, 2004
4Kavka M. a kol.: Standardy zemědělských výrobních technologií, MZe ČR, Praha 2000
5Agris- Agrární www portál, PEF ČZU v Praze a MZe ČR
6Tržní řády pro rostlinné produkty, MZe ČR a SZIF ČR