EEA78E

Ekonomika živočišné produkce

KEGarant předmětu: Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika nebo Základy podnikové ekonomiky
Popis, cíl a formy výuky:Na základě poznatků zemědělské ekonomiky rozšířit potřebnou znalost fungování ekonomiky zemědělského podnikání
a ekonomiky odvětví . Naučit studenty metodám hodnocení podnikatelské činnosti a analýzy ekonomiky odvětví
v rámci agrárního sektoru. Dále získat potřebné znalosti o fungování tržního mechanismu v oblast zpracování a odbytu zemědělských a potravinářských výrobků.
Předmět je zaměřen na metody hodnocení různých opatření při podnikání a na hlubší analýzu faktorů ovlivňujícíhc ekonomiku výroby finálních produktů ve vertikální propojenosti a principy a zvláštnosti trhu zemědělských a potravinářských komodit a vliv finalizace výrobku na konečnou efektivnost v agrárním sektoru. Zdůrazňováno je působení principů SZP EU na český agrární sektor.

Kmenová literatura

1Mezera J.,Dvořák J.,: Panorama potravinářského průmyslu MZe, VÚZE Praha 2002 - 2010
2Poděbradský Z.,:Nové poznatky ekonomiky chovu skotu a prasat, UVTIZ Praha 1999 a 2000
3Kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků, VÚZE Praha 2000 - 2008
4Zákon č. 526/1990 Sb. /
5Zákon č. 256/2000 Sb. /
6Zákon č. 252/1997 Sb. /
7ČSN pro produkty živočišného původu
8Statistické informace řady Živočišná výroba, ceny
9Kvapilík J., a kol.: Chov skotu v České republice. Ročenka ČMSCH Praha, 2007

Doporučená Literatura

1Peterová J.: Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, PEF ČZU Praha 2010
2Mach J.,Žídková D.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky II. PEF ČZU Praha 2001
3Situační a výhledové zprávy ŽV, MZe ČR, Praha, 2003 - 2010
4Kavka M. a kol.: Normativy zemědělských výrobních technologií, ÚZPI, Praha 2006
5Agris- Agrární www portál, PEF ČZU v Praze a MZe ČR
6Tržní řády pro živočišné produkty, MZe ČR a SZIF ČR
7Kavka M. a kol.: Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, ÚZPI, Praha 2006