EEE06E

Ekonomika agrárního sektoru PaE

KEGarant předmětu: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie, Makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních ekonomických znalostí a souvislostí, vývojových trendů v rámci agrárního sektoru. Základní ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů. V potřebné míře je věnována pozornost
aktuální problematice transformačního procesu. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících
ekonomických aj. předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a semináře. V rámci cvičení je
využívána výpočetní technika pro kvantifikaci ekonomických jevů, jsou zpracovávány dílčí projekty.

Kmenová literatura

1Svatoš, M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace Praha 1999
2Svatoš, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru / vybrané kapitoly/ PEF ČZU Praha 2006
3Boučková ,B., Pletichová,D., Sůvová, H.: Cvičení z EAS 2005
4Tepper, T., Kápl,M.: Peníze a Vy Prospektrum 1994
5Tracy, M.: Zemědělství a potraviny v tržní ekonomice, PEF ČZU 1993

Doporučená Literatura

1Svatoš, M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace Praha 1999
2Svatoš, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru / vybrané kapitoly/ PEF ČZU Praha 2006
3Boučková ,B., Pletichová,D., Sůvová, H.: Cvičení z EAS 2005
4Tepper, T., Kápl,M.: Peníze a Vy Prospektrum 1994
5Tracy, M.: Zemědělství a potraviny v tržní ekonomice, PEF ČZU 1993