EHZ17E

Principy regionálního rozvoje - RES

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:metody a techniky sociologického výzkumu, sociologie, politologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je představit studentům teoretické základy ovlivňující konkrétní strategie regionálního rozvoje, a to především v jeho sociální a kulturní dimenzi se zaměřením na venkov. Na těchto základech studenti získávají znalosti o konkrétních postupech při navrhování konkrétních strategií regionálního rozvoje, což je dalším z cílů předmětu. Ten směřuje především k pochopení úlohy sociálních a kulturních faktorů regionálního rozvoje, jejichž role je někdy při přípravě různých opatření zaměřených na podporu zaostávajících regionů (často těch venkovských) opomíjena. Další cíl předmětu spočívá v seznámení studentů s postupy řešení nerovností mezi regiony a mezi městem a venkovem aplikovanými na úrovni Evropské unie a v ČR. Předmět probíhá formou přednášek a cvičení. Zatímco přednášky mají teoretický charakter, cvičení jsou do značné míry ryze praktická. Studenti na nich na základě svých znalostí z přednášek a prostudované literatury připravují návrhy týkající se různých aspektů rozvoje venkova/regionů či obcí, řeší zadané úkoly nebo se k dané problematice vyslovují formou diskuse. Na cvičeních jsou též detailizovány některé poznatky z přednášek. K práci na cvičeních jsou využívány multimediální prostředky se zpracovanými a připravenými skutečné problémy rozvoje obcí zjištěné členy katedry během sociologických výzkumů. Předmět poskytuje vhled do obecné problematiky sociální změny a sociálního rozvoje. Tuto problematiku aplikuje na případ rurálního a regionálního rozvoje. Poukazuje přitom na úlohu sociologie v regionálním/ rurálním rozvoji, a to v propojení s dalšími disciplínami (především s ekonomií a regionalistikou). Předmět začíná přiblížením východisek rurální sociologie, která se podílela na praktických opatřeních spojených s regionálním/rurálním rozvojem. Dále přechází k různým způsobům definování regionů a k zónování prostoru. Následně se zabývá otázkou urbanizace a záležitostmi vztahů města a venkova, včetně jejich podoby v současném globalizovném světě. Jádrem předmětu je otázka nerovností mezi regiony. Proto jsou vysvětlovány příčiny nerovností mezi regiony a ukázány různé způsoby řešení těchto disparit. Za tímto účelem je pracováno s konceptem integrovaného endogenního rozvoje a je přiblížen jeho ekonomický, politický a především sociálně kulturní rozměr, kdy zavádění jakýchkoliv programů rozvoje nemá příliš šancí na úspěch, nebere-li v úvahu sociální a kulturní klima určitého regionu. Studenti jsou vedeni k umění identifikovat sociální a kulturní potenciály rozvoje v určitých regionech a využívat je pro rozvoj těchto regionů. Všechny tyto myšlenky jsou rámovány odkazy na konkrétní principy a náplň regionální politiky ČR a EU a politiky ČR a EU ve vztahu k venkovu.

Kmenová literatura

1Douwe van der Ploeg, J., Renting, H. Minderhound-Jones, M (eds.). 2000. The Socio-Economic Impact of Rural Development: Realities and Potentials. Sociologia Ruralis 40 (4): 391-
2Johaentges, A. 1996. Das Dorf als Wohnstandort. Bonn: Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V., Bonn
3Hainz, M. 1999. Dörfliches Sozialleben im Spannungsfeld der Individualisierung. Bonn: Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie e.V., Bonn
4Hudečková, Helena a Jehle, Raimund. 1997. Rurální rozvoj: zahraniční zkušenosti. Sborník Jihočeské university, 22(2): 75-81. České Budějovice: JU
5Lošťák, Michal. 1999. Projekty rozvoje venkova a jejich realizace. Zemědělská ekonomika 45(2): 85-91
6Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. 2002. Praha. Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.
7Programy pomoci evropských společenství Phare, ISPA, SAPARD. 2001. MF ČR - CZP

Doporučená Literatura

1Celé číslo časopisu Zemědělská ekonomika, 1998, roč. 44, č. 8 (celé číslo tohoto časopisu je o venkovském rozvoji. Pp.337-384. Popř. další čísla tohoto časopisu).
2Jehle, Raimund. 1998. Pojetí endogenního rurálního rozvoje a jeho zavádění do regionální politiky v České republice. Zemědělská ekonomika 44(1): 9-17.
3Hudečková, H., Lošťák, M. Ševčíková, A. 2006. Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova. Praha: PEF ČZU
4Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj
5Program obnovy venkova. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj
6Strategie regionálního rozvoje České republiky 2007-2013
7Prgoram rozvoje venkova ČR 2007-2013. Praha: Ministerstvo zemědělství