EREA4E

Řízení změn PAE

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků, Management, Marketing, Poradenství pro podnikatele a manažery, Personální řízení
Popis, cíl a formy výuky:Rozšířit studentům odborný přehled v problematice řízení a kontroly podnikových procesů, poskytnout možnost prostudovat a ověřit si teoretická východiska metod využitelných při řízení změn, zejména při řízení inovací ( organizační změny, technologické a tržní změny). Účelem je zpřesnění poznatků a získání praktických dovedností pro tvorbu inovačních projektů (i pro řízení jejich realizace). K tomuto účelu směřuje i spolupráce s externími odborníky z podnikové praxe v oblasti riskmanagementu, revitalizace podniků a implementace systému Kaizen v řízení podniku.
Spolupráce je zajišťována v rámci seminářů a dále formou individuálních konzultací.
Cílovým výstupem studia předmětu je vypracování a ústní obhajoba semestrálního projektu, náplní projektu je uplatnění vybraných metod analýz a syntéza - návrh řešení pro systémové řízení organizací při orientaci na přísné řízení a kontrolu kvality, na hodnotu pro zákazníka, celkové zvýšení hospodárnosti. Alternativou je vypracování srovnávací studie moderních, zejména nejvíce uznávaných zahraničních koncepčních přístupů k řízení změn na principech holistického, resp. systémového myšlení.
Seminární práce ke splnění zápočtu jsou orientovány na prezentaci aktuálních témat z oblasti managementu změn, především na příklady praktického uplatnění inovačního a procesního řízení.

Kmenová literatura

1Novotný,O., Pour,J.,Slánský,J.: Bussiness Intelligence.Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing,a.s. Praha,2005
2Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Příklady a cvičení na CD ROM. PROFESS CONSULTING,s.r.o., Praha, 2005
3Vlček,R.: Hodnota pro zákazníka. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
4Kotter,P.J.: Vedení procesu změny. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
5Merna,T.,Al-Thani,F.F.: Risk Management. Řízení rizik ve firmě. Computer Press,a.s. Brno, 2007
6Masaaki,I. Gemba Kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Computer Press,a.s., Brno, 2005
7Hayes,R.H.,Wheelwright,S.C.: Dynamická výroba.,VICTORIA Publishing,a.s., Praha,1993
8Kavan,M.: Výrobní a provozní management. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
9Tidd,J.,Bessant,J.,Pavitt,K.: Řízení inovací.Computer Press,a.s. Brno,2007
10Němec,V.: Projektový management. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
11Basl,J.: Podnikové informační systémy. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2002
12Bossidy,L.,Charan,R.: Řízení realizačních procesů.Management Press.Praha,2004
13Nenadál,J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti. Quality Management. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
14Staněk,V.: Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2003
15Collison,CH.,Parcell,G.: Knowledge Management.Computer Press,a.s.Brno, 2005

Doporučená Literatura

1Řepa,V.: Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. GRADA Publishing,a.s., Praha, 2006
2Neumaierová,I. a kol.: Řízení hodnoty podniku. Příklady a cvičení na CD ROM. PROFESS CONSULTING,s.r.o., Praha, 2005
3Vlček,R.: Hodnota pro zákazníka. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
4Kotter,P.J.: Vedení procesu změny. MANAGEMENT PRESS, NT Publishing,s.r.o., Praha,2002
5Masaaki,I.: Kaizen. Computer Press,a.s., Brno, 2004
6Masaaki,I. Gemba Kaizen. Řízení a zlepšování kvality na pracovišti. Computer Press,a.s., Brno, 2005
7Šmída,F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Grada Publishing,a.s. Praha,2007