EEA04E

Ekonomika odvětvová

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Na základě poznatků zemědělské ekonomiky rozšířit potřebnou znalost fungování ekonomiky zemědělského podnikání a ekonomiky odvětví . Naučit studenty metodám hodnocení podnikatelské činnosti a analýzy ekonomiky odvětví v rámci agrárního sektoru. Dále získat potřebné znalosti o fungování tržního mechanismu v oblast zpracování a odbytu zemědělských a potravinářských výrobků. Předmět je zaměřen na metody hodnocení různých opatření při podnikání a na hlubší analýzu faktorů ovlivňujícíhc ekonomiku výroby finálních produktů ve vertikální propojenosti a principy a zvláštnosti trhu zemědělských a potravinářských komodit a vliv finalizace výrobku na konečnou efektivnost a agrárním sektoru.

Kmenová literatura

1Mezera J.,Dvořák J.,: Panorama potravinářského průmyslu MZe, VÚZE Praha 2004
2Poděbradský Z.,:Nové poznatky ekonomiky chovu skotu a prasat, UVTIZ Praha 1999 a 2000
3Kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků, VÚZE Praha 2004
4Zákon č. 526/1990 Sb. \\\" O cenách\\\" ve znění pozdějších předpisů
5Zákon č. 256/2000 Sb. \\\" O Státním zemědělském intervenčním fondu\\\" ve znění pozdějších předpisů
6Zákon č. 252/1997 Sb. \\\" O zemědělství\\\" ve znění pozdějších předpisů

Doporučená Literatura

1Peterová J.: Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, PEF ČZU Praha 2007
2Mach J.,Žídková D.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky II. PEF ČZU Praha 2004
3Situační a výhledové zprávy RV a ŽV, MZe ČR, Praha, 2005
4Kavka M. a kol.:Normativy zemědělských výrobních technologií, MZe ČR, Praha 2006
5Agris- Agrární www portál, PEF ČZU v Praze a MZe ČR