EEA86E

Programy rozvoje zemědělství a venkona KS

KEGarant předmětu: doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 9
Hodin cvičení/semestr: 9
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty se stávajícími a připravovanými programy rozvoje zemědělství a venkova v ČR a v EU a naučit je konkrétním postupům při realizaci těchto programů v praxi. Předmět je zaměřen na problematiku zemědělství a venkova z hlediska regionálního rozvoje, trvale udržitelného rozvoje a z hlediska evropské integrace. Kromě teoretického výkladu se soustřeďuje i na otázky praktické realizace programů a projektů.

Kmenová literatura

1Fiala, P., Pitrová, M.:Evropská unie (CDK, Brno 2003)
2Konig, P.: Rozpočet a politiky Evropské unie (C.H. Beck, Praha 2004)
3Zlý, B.: Evropská unie a integrační procesy od A do Z (Montanex, 2001)
4Národní rozvojový plán ČR 2007 - 2013, MMR, 2006
5Národní strategický plán rozvoje venkova, MZE, 2006
6Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 - 2013, MZE, 2007
7Tomšík, K.: Evropská integrace a environmentální ekonomika (ČZU Praha, 2006)
8Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
9Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003
10Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005
11Rozhodnutí Rady č. 2006/144/ES

Doporučená Literatura

1Tomšík K.: Programy obnovy zemědělství a venkova (elektronická skripta)
2König, P. a kol.: Učebnice evropské integrace, Barrister & Principal, Brno, 2006
3Pělucha, M. a kol.: Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU, IREAS, Praha 06