EREJ7E

Malé a střední podnikání na venkově VSRR Most

KRGarant předmětu: Ing. Václav Kala, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Ekonomika, Právní základy podnikání
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je doplnění a kompletace poznatků z povinných předmětu a studia literatury ke schopnosti zvládnout manažerské dovednosti v řízení podniku a rozvoje podnikání. Výuka je založena na využití a rozvoji znalostí z navazujících předmětů formou přednášek, seminářů a cvičení na případech z praxe.
Podmínkou zápočtu je aktivita při cvičení a obhajoba projektu vypracovaného na vybrané téma.

Kmenová literatura

1Bureš, I.: Finanční řízení mareketingových projektů, Mnagement Press,Praha 1994.
2Copeland T., Koller T., Murrin J.: Stanovení hodnoty firem Victoria Publishing, Praha 1991 Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
3Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
4Hisrisch,R.D., Peters.M.P.: Založení a řízení nového podniku, Victoria publishing, Praha 1996
5Hron,J., Tichá,I.: Strategické řízení. ČZÚ, Praha 1995
6Koontz,H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
7Leiber F.,: Nauka o hospodaření zemědělského podniku. ČIAE Praha, 1991
8Mařík M.,: Oceňování podniků. Ekopress, Praha, 1996.
9Janečková,L.,Vaštíková,M.:Marketing měst a obcí,Grada Publishing,1999, ISBN 80-7169-750-8
10Kopecký, M.: Právní postavení obcí (základy obecního práva), CODEX Bohemia 1998
11Průcha, P. a kol.: Jak řídit kraj, město a obec – Rukověť územní samosprávy. Vydala Masarykova univerzita v Brně 2002
12Žítek, V.: Regionální ekonomie a politika I. Vydala Masarykova univerzita v Brně 2002
13Meffert, H. Marketing management. Grada Publishing, Praha, 1996.
14Horáková ,H. Strategie firemní komunikace, Management pres , Praha, 2000
15Forster, R. Strategie podnikání, Melantrich, Praha, 1990

Doporučená Literatura

1Janečková,L.,Vaštíková,M.:Marketing měst a obcí,Grada Publishing,1999, ISBN 80-7169-750-8
2Žítek, V.: Regionální ekonomie a politika I. Vydala Masarykova univerzita v Brně 2002
3Fotr J.,: Jak sestavit optimální podnikatelský projekt. Eurovia, 1990.
4Meffert, H. Marketing management. Grada Publishing, Praha, 1996.
5Hron,J., Tichá,I.: Strategické řízení. ČZÚ, Praha 1995
6Koontz,H., Weihrich,H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
7Forster, R. Strategie podnikání, Melantrich, Praha, 1990