EPE28E

Chování člověka v krizových situacích

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:biologie (fyziologie člověka), psychologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Základem tématu je důsledný víceoborový metodologický přístup k teoretickému řešení zátěžové problematiky, který umožňuje důsledně přistupovat k popisu i intervenčním zásahům v této oblasti, a to jak v teoretické, tak v aplikační rovině konkrétních krizových situací. Obsahuje proto omezené penzum znalostí z oborů přírodovědných, psychologických i společenskovědních, které ve vzájemném prokomponovaném souhrnu mohou poskytnout dostatek vyčerpávajících odpovědí na otázky, které se staly v současné civilizované společnosti životními nebezpečími, srovnatelnými svými důsledky s epidemiemi. Ve spolupráci se specialisty uvedených oborů, za použití interaktivního způsobu komunikace mezi pedagogy, oborovými specialisty, s pomocí laboratorní a mediální techniky, bude výuka vedena k cíli samostatné využitelnosti získaných poznatků v následné profesní praxi posluchačů.
Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě a pojetí krizí, problematice krizového managementu, metodách směřujících k eliminaci možných selhání člověka. Získání přehledu o příčinách, podmiňujících existenci této discipliny - zátěži, stresu, odolnosti, adaptaci na zátěž a o dalších příčinných souvislostech - výkonnosti, možných selháních a jejich eliminaci v kritických situacích lidského života, u jedince a lidské skupiny. Součástí je i seznámení s aplikacemi v řídící praxi a předpoklad základního zvládnutí vybraných metod a technik cestou nácviku v simulovaných i skutečných situacích. V rámci předmětu budou uplatňovány jak praktické demonstrace vlivu různých stresorů, působení zvládacích mechanismů a možností prevence stresového účinku, tak terénní i demonstrační šetření (mj. i v rámci semestrálních prací).

Kmenová literatura

1Daniel, S. Psychická záťaž v laboratórnych podmienkach. Bratislava: Veda, 1984
2Frankenhauser, M. A psychological framework for research of human stress. In: Appley, M. H., Trumbull, R. (Eds.). Dynamic of Stress. New York: Plenum Press, 1985
3Charvát, J. Život, adaptace, stres. Praha: Avicenum, 1970
4Lazarus, R. S. Psychological Stress and the Coping Processes. New York: Mc Graw-Hill, 1966
5Selye, H. Stress without Distress. Moscow: Progress, 1982
6Selye, H. The Stress of Life. New York: Mc Graw-Hill, 1956
7Lazarus, R. S. Toward better research on stress and coping. American Psychologist 55, 2000
8Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2004.

Doporučená Literatura

1Charvát, J. Život, adaptace, stres. Praha: Avicenum, 1970
2Lazarus, R. S. Psychological Stress and the Coping Processes. New York: Mc Graw-Hill, 1966
3Selye, H. Stress without Distress. Moscow: Progress, 1982
4Selye, H. The Stress of Life. New York: Mc Graw-Hill, 1956
5Schreiber, V. Lidský stres. Praha: Academia, 2000
6Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2004.