EEEB6E

Ekonomika neziskového sektoru

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:xxxx
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače bakalářského studia se specifiky organizací neziskového sektoru v oblasti jejich členění, fungování, finančního rozhodování a ekonomického vyhodnocení.
V kurzu jsou rozebrány principy, na kterých neziskové organizace fungují, důvody jejich existence v prostoru, který je určen v rámci národního hospodářství. Jedná se o vymezení prostředí, ve kterém mohou vyvíjet svou činnost a přitom plnit svá poslání.Studenti jsou postupně seznamováni se specifiky organizací neziskového sektoru v oblasti jejich členění a fungování, způsobu financování , finančního rozhodování a ekonomického vyhodnocování. Ve cvičeních je látka procvičována na konkrétních příkladech neziskových organizací různého typu. Předmět navazuje na poznatky získané studiem kurzu Ekonomika veřejného sektoru

Kmenová literatura

1Kraftová, I. Finanční analýza municipální firmy.Praha: C.H.Beck, 2002
2Schaad, M. Neziskové organizace v ekonomické teorii. Brno: ESF MU, 1998
3Drucker, P.F. Řízení neziskových organizací. Praha: Management Press, 1994
4Hanagan, T.J. Marketing pro neziskový sektor. Praha: Management Press, 1996
5Rosenau, D.M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2000
6Strecková, Y. Teorie veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 1997
7Peková, J., Pilný, J. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI, 2002
8Sbírka zákonů
9Bulletin - Měsíčník pro neziskový sektor
10Moderní obec, Veřejná správa, Státní správa a samospráva

Doporučená Literatura

1Duben, R. Neziskový sektor v ekonomice společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996
2Rektořík, J. Ekonomie a řízení neziskových organizací. Brno: ESF MU, 1999
3Melion, J. Finance rozpočtových a příspěvkových organizací. Hradec Králové: EIA, 1991