EEEB7E

Ekonomika veřejného sektoru - HKS

KEGarant předmětu: Ing. Zdeňka Žáková Kroupová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Mikroekonomie a makroekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou fungování veřejného sektoru národního hospodářství. Absolventi získávají teoretické znalosti v oblasti ekonomických základů moderního státu, teorie blahobytu, ekonomické analýzy veřejných statků, v problematice veřejných rozpočtů, v oblasti výdajové, daňové, stabilizační a sociální politiky.
Absolventi umí teoreticky postihnout dopady ekonomických nástrojů státu, a to z hlediska dílčí i všeobecné rovnováhy, rozumí problematice veřejné volby a získávají praktické znalosti v hodnocení veřejných výdajových programů. Jejich teoretické znalosti jsou rozšířeny o aktuální informace z oblasti veřejné správy a veřejných financí.
Výuka je realizována formou přednášek a seminářů.

Kmenová literatura

1Strecková Y., Malý I. a kol.:Veřejná ekonomie pro školu i praxi, Computer Press, Praha, 1998
2Vybíhal V.:Veřejné finance, E.I.A. Hradec Králové, 1995
3Stiglitz J.E.: Ekonomie veřejného sektoru, Grada Publishing, 1997
4Krebs V., Durdisová J., Poláková O., Žižková J.: Sociální politika, Codex, Praha, 1997
5Hamerníková B., Kubátová K.: Veřejné finance, Eurolex Bohemia, Praha, 2000
6Ochrana F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha,2001
7Ochrana F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, Ekopress, Praha, 2003
8Jackson, P. M. a Brown, C. V. (2003): Ekonomie veřejného sektoru. Eurolex Bohemia, s. r. o., ISBN: 80-86432-09-2.
9Peková J.,Pilný J.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru, ASPI, Praha, 2002
10Bailey, S. J. (2004): Veřejný sektor – teorie, politika a praxe. Eurolex Bohemia, s. r. o., ISBN: 80-86432-61-0.
11Zákony o rozpočtovém určení daní
12Zákony o rozpočtových pravidlech
13Noviny a časopisy: Hospodářské noviny, Ekonom, Veřejná správa, Moderní obec, Obec a finance ad.

Doporučená Literatura

1Bervidová, L., Vančurová, P. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vydání. Praha: PEF ČZU v Praze, 2010. 150 s. ISBN 978-80-213-1816-8.
2Hamerníková, B., Maaytová, A. a kol. Veřejné finance. 3. vydání. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0.
3Jackson, P.M., Brown, C.V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. ISBN 80-86432-09-2.
4Ochrana, F., Pavel, J., Vítek, L. a kolektiv. Veřejný sektor a veřejné finance. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3228-2.
5Peková, J. Veřejné finance – úvod do problematiky. 3. vydání. Praha: ASPI Publishing, 2005. 528 s. ISBN 80-7357-049-1.
6Rektořík J. a kol. Ekonomika a řízení veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2002. 309 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
7Stiglitz, J.E. Economics of the Public Sector. Third edition. New York: W. W. Norton & Company, 2000. 823 s. ISBN 0-393-96651-8.