EPEA9E

Urbánní antropologie

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:SOUDOBÉ TEORIE SPOLEČNOSTI
Popis, cíl a formy výuky:Studenti se v přednášce seznámí se širokou legislativní problematikou v souvislosti s migračními vlnami. Přednáška si klade za cíl uvést studenty do problematiky,nastínit vývoj a platnou právní úpravu ochrany lidských práv v ČR a v rámci Evropské unie v kontextu s činností některých mezinárodních institucí,zabývajícími se jejich ochranou.Součástí přednášky bude rovněž nástin základů práva Evropské unie. Přednáška bude věnována mechanismu ochrany, který je upravován právně závazným způsobem a který zakládá zejména právo jednotlivců a v určitých případech také právnických osob na autoritativní rozhodnutí právně kompetentních orgánů soudního typu /na mezinárodní úrovni/ a Ústavního soudu/ v ČR/, týkající se respektování lidských práv a základních svobod v jednotlivých případech a zjednání vynutitelné nápravy v případě jejich porušení.

Kmenová literatura

1Československý helsinský výbor: Aspekty lidských práv. Praha 1992.
2Flegl, V.: Listina základních práv a svobod v aplikační praxi ČR,C.H.Beck, Praha 1997
3Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv, C.H.Beck, Praha 1997
4Machalová, Tatiana a kol.: Lidská práva proti rasismu, Doplněk, Brno 2001
5Mezinárodní dokumenty o lidských právech a humanitárních otázkách. Melantrich, Praha 1989

Doporučená Literatura

1Immigration and the Welfare State. Princeton University Press 1989.
2Jastram, Kate a Achiron Marilyn, UNHCR1997: Ochrana uprchlíků
3Kuklík, J.: Počátky vydávání dekretů prezidenta republiky v londýnském exilu.
4Ústav soudobých dějin, edice Soudobé dějiny, Praha 1996.
5Repík, Bohumil: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, Orac, 2002
6Sbírka zákonů: Zákony ČR a mezinárodní úmluvy uveřejněné ve Sbírce zákonů, vztahující se k tématu.
7Šišková, Naděžda: Dimenze ochrany lidských práv, ASPI, 2003