EPE26E

Soudobé teorie společnosti

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači se v rámci jednosemestrálního kurzu seznámí s teoretickými koncepcemi kultury a společnosti z perspektivy kulturní a sociální antropologie druhé poloviny
20. století. Bude představeno paradigma neoevolucionismu, ekologické antropologie, strukturalismu, poststrukturalismu a nové etnografie. Dále bude pozornost věnována některým specializovaným odvětvím soudobé kulturní a sociální antropologie a její situaci v postmoderní době. Závěr kurzu bude zaměřen na koncepce modernizace, postindustralismu, postmodernismu, globalizace, multikulturalismu, etnicity a teorii střetu kultur a civilizací.

Kmenová literatura

1Bauman, Z. Globalizace. Praha: Mladá fronta 1999.
2Bauman, Z. Tekutá moderna. Praha: Mladá fronta 2002.
3Beck, U. Riziková společnost. Praha: Sociologické nakladatelství 2004.
4Šubrt, J. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV 2001.

Doporučená Literatura

1Giddens, A. Unikající svět. Praha: Sociologické nakladatelství 2000.
2Key Contemporary Social Theorists. Ed. by Elliott A. – Ray, L., Oxford: Blackwell 2003.
3Major Contemporary Social Theorists. Ed. by Ritzer. G., Oxford: Blackwell 2003.
4Pongs, A. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha: ISV 2000.
5Tofflerovi, A. a H. Nová civilizace. Praha: Dokořán 2001.