EPE37E

Lingvistická antropologie

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ZÁKLADY ANTROPOLOGIE
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači se v rámci jednosemestrálního kurzu seznámí s předmětem lingvistické antropologie, kdy bude představen vznik a význam tohoto oboru, jeho základní terminologie a literatura. Dále bude pozornost věnována dalším vědním oborům studující jazyk či vztah jazyka, kultury a společnosti. Další část kurzu se zaměří na varianty jazyka v prostoru, ekologii jazyků, téma represivní úlohy jazyka a vztah jazyka a identity. Poslední přednáška shrne na konkrétním příkladu terénního výzkumu u bilingvně hovořící skupiny obsah kurzu. Navazující semináře budou mít podobu přednesu referátů a následné debaty na dané téma.

Kmenová literatura

1SAUSSURE, F. Obecný kurs lingvistiky. Praha: Academia, 1996.
2ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: Cargo Publisher, 2001.
3VACHEK, J. Z klasického období pražské školy 1925-1945. Praha: Academia, 1972.
4VACHEK, J. Lingvistický slovník Pražské školy. Praha: Karolinum, 2005.

Doporučená Literatura

1BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003.
2DURANTI, A. Linqusitic Anthropolgy. Cambridge: CUP, 2003.
3ECO, U. Teorie sémiotiky. Brno: JAMU, 2004.
4GELLNER, E. Jazyk a samota: wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema. Brno: CDK, 2005, s. 178-184.
5HAGEGE, C. Člověk a řeč. Praha: Karolinum, 1998.
6SALZMANNN, Z. Jazyk, kultura a společnost: úvod do lingvistické antropologie. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1997.
7SAUSSURE, F. Obecný kurs lingvistiky. Praha: Academia, 1996.