EPE36E

Duchodní kultura Evropy

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Cílem přednáškového cyklu je poskytnout nástin vývoje duchovní kultury v Evropě od starověku do počátku 19. století. Tématicky obsáhlá problematika se týká historie a kulturní historie, dějin literatury a umění, přičemž cyklus obsahově vychází z obecné sociokulturní charakteristiky jednotlivých historických etap, v jejímž rámci jsou sledovány charakteristické myšlenkové trendy, vynikající osobnosti a instituce, jež se v kontextu duchovního vývoje Evropy významně uplatňovaly. Se zřetelem k cílům studia oboru etnologie je v této souvislosti zároveň věnována zvláštní pozornost otázkám duchovních tradic, hodnotové orientace a mentálních stereotypů lidových vrstev, jak se projevovaly v kontextu života a kultury tradiční lokální společnosti a kreativity lidové kultury

Kmenová literatura

1Bachtin, M.: Francois Rabelais a lidová smíchová kultura středověku a renesance, Praha 1975
2Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005
3Černý, V.: Soustavný přehled obecných dějin, literatury, naší vzdělanosti I-II, Praha 1996 a 1998
4Čornej, P. a kol.: Dějiny evropské civilizace, I-II, Praha 1999 (3. vydání)
5Dülmen, R.: Kultura a každodenní život v ranném novověku, Praha 1999
6Graves, R.: Řecké mýty I-II, Praha 1960
7Sochorová, L.,: Baroque Historicism and Symbol of the \"Sacred Land\" in the Tradition of
8Czech Society at the Time of the National Revival, Praha 1995

Doporučená Literatura

1Hroch, M.: Evropská národní hnutí v 19. století, Praha 1986
2Hroch, M.: Na prahu národní existence, Praha 1999
3Huizinga, J.: Podzim středověku, Praha 1999
4Kalista, Z.: České baroko, Praha, 1941
5Kalista, Z.: Cesty ve znamení kříže, Praha 1941
6Kalista, Z.: Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha 1939 (nejnověji 1999)
7Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914, Praha 1996