EPEA3E

Filosofická antropologie

KPsGarant předmětu: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ZÁKLADY ANTROPOLOGIE
Popis, cíl a formy výuky:V semináři bude výuka sledovat 2 cíle: teoretický a praktický. V teoretickém zaměření můžeme rozlišit rovinu obsahově-věcnou a rovinu metodologickou. V prvém případě půjde o zasazení speciálních antropologických socio-tématizací do širšího antropologického kontextu. Tady se nabízejí problémy celkového pojetí (definice) člověka, postavení sociálního aspektu života v celku lidské reality, poměr speciálních oborů lidské činnosti k etickému nároku atd. V metodologickém ohledu půjde o zasazení speciálních metod do širšího kontextu teorie vědy. Vedle problematiky základních pojmů vědy jako je pravda, jistota, objektivita, tu lze např. vyjasňovat důvody diferenciace a adekvace metod. V praktickém zaměření výuky bude kladen důraz na logickou práci se zmíněnými problémy. Nepůjde o prosté předkládání tezí, ale o umění klást, vyvíjet a případně i řešit dané problémy. Student by mohl získat širší rozhled a myšlenkovou kázeň.

Kmenová literatura

1ANZENBACHER ARNO: Úvod do filozofie. Praha 1990
2FUCHS, J. Kritický problém pravdy, Krystal, Praha 1995.
3VOPĚNKA, P. Druhé rozpravy s geometrií, Fokus/Práh, Praha 1991.

Doporučená Literatura

1LEIBNIZ, G.W. Monadologie, in Monadologie a jiné práce, Svoboda, Praha 1982.
2SCRUTON ROGER: Krátké dějiny novověké filosofie. Praha., , 1999
3SOBOTKA MILAN: Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha., , 1993
4SOBOTKA MILAN: Německá klasická filosofie. Praha. (skripta), , 1992
5STÖRIG H. J.: Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha., , 1992