EJE08E

Občanské právo - VSRR

KPrGarant předmětu: JUDr. Jitka Mráčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Posluchači v rámci výuky občanského práva se seznámí se základními právními pojmy a instituty občanského práva a osvojí si mechanismus fungování soukromoprávních vztahů v ČR.

Kmenová literatura

1Knappová , M., Švestka, J., Dvořák, J.: Občanské právo hmotné. Díl 3. Závazky. 4. vydání. Praha ASPI, 2006
2Fiala, J., Kindl, M. a kol.: Občanské právo hmotné. Plzeň. Aleš Čeněk 2007
3Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M.: Občanský zákoník. 10. vydání. Praha. C. H. Beck, 2006

Doporučená Literatura

1Plecitý V., Vrabec, J., Salač, J.: Základy občanského práva, Vydavatelství Aleš Čeněk s.r.o., IV. vydání Plzeň 2009
2Zák. č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, v platném znění
3Listina základních práv a svobod