EHZ15Z

Politologie

KHVGarant předmětu: RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:všeobecné znalosti na úrovni střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kursu je poskytnout studentům: pochopení politiky jako nezastupitelné aktivity podstatně ovlivňující každodenní život, vhled do politického systému pluralitní demokracie a porozumění mechanismu praktické realizace politiky. Kurs umožňuje porozumění politice, které je adekvátní občanům demokratické společnosti s vysokoškolským titulem. V jednotlivých přednáškách jsou probírány základní politologická témata od politických systémů a politických stran až k ideologiím a lidským právům.

Kmenová literatura

1Cabada, L. – Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex Bohemia, Praha 2002
2David, R.: Politologie: základy společenských věd. FIN, Olomouc 1995 – 2003
3Heywood, A.: Politické ideologie. Eurolex Bohemia, Praha 2005
4Čmejrek, J. – Dostál, P. – Kubálek, M. – Pátek, Z.: Moderní společnost a problémy politiky. Skripta PEF ČZU 1999-2003
5Svensson, P.: Teorie demokracie. CDK, Brno 1995
6Klíma, M.: Volby a politické strany v moderních demokraciích. Radix, Praha 1998
7Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství. SLON, Praha 2001.
8Fiala P. - Strmiska, M.: Teorie politických stran. Barrister and Principal, Brno 1998
9Čmejrek, J.: Zemědělství a venkov v politickém procesu: úvod do studia problematiky. Skripta ČZU 2001
10Cabada, L. - Vodička, K.: Politický systém České republiky: historie a současnost. Portál, Praha 2003
11Fiala, P. - Pitrová, M.: Evropská unie. CDK, Brno 2003
12Barša, P.: Západ a islamismus, CDK, Brno 2001
13Dahl, R.: Demokracie a její kritici. Victoria Publishing, Praha 1995
14Čmejrek, J. a kol.: Příručka k výuce politologie. Skripta ČZU 2006

Doporučená Literatura

1Lipset, S.M.: Political Man: the Social Bases of Politics. Anchor Books, New York 1963
2Sartori, G.: Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. CDK, Brno 2005
3Lipset, S. M. – Rokkan, S.: Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. The Free Press, New York 1967
4Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. OIKOMENH, Praha 1998
5Novák, M. - Lebeda, T.: Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání. Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2004
6Klíma, M.: Kvalita demokracie a volební inženýrství. Radix: Marshall, Praha 2001
7Sartori, G.: Teórie demokracie. Archa, Bratislava 1993.