EHEA4E

Introduction to Sociology

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie)
Popis, cíl a formy výuky:V základech sociologie studenti získají informace o sociologii jako samostatné vědní disciplině. Seznamují se základními sociologickými pojmy a koncepty, učí se sociologické imaginaci a jejímu využití při hledání souvislostí v různých aspektech života. V aplikované části zařazují konkrétní jevy do obecného rámce sociologického myšlení a pracují s některými typy dat. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život. Formy výuky spočívají v přednáškách a cvičení řešící konkrétní praktické problémy vztažené k probírané látce. Pro lepší ilustraci jsou využívány DVD filmy o sociologii v anglickém jazyce

Kmenová literatura

1Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha
2Bauman, Z. 1999. Globalizace. (Důsledky pro člověka). Praha
3Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha
4Giddens, A. 1999. Sociologie. Praha
5Jandourek, J. 2004 Úvod do sociologie. Praha
6Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha
7Petrusek, M. 1992. Sociologie. Praha
8Velký sociologický slovník I., II. 1996. Praha
9Coser, L.A. 1977. Masters of Sociological Thought (second edition). Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
10Giddens, A. 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press.
11Goffman, E. 1959. Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, Anchor Book.
12Hann, C. 2000. Social Anthropology. London: Hodder & Stoughton Ltd.
13Kottak, C.P.1991. Anthropology (The Exploration of Human Diversity). McGraw-Hill, Inc.
14Rocher, G. 1972. A General Introduction to Sociology (A theoretical perspective). Toronto: The Macmillan Company of Canada Limited.

Doporučená Literatura

1Giddens, A. Sociology (5th edition). Cambridge: Polity Press, 2007
2Giddens, A. Introduction to Sociology (second edition). London: W.W. Northon and Comp., 1996
3Sociology (Introductory readings). Edited by A. Giddens. Cambridge: Polity Press, 2001
4Eshleman, J.R., Cashion, B.G. Sociology (An Introduction). Boston: Little, Brown and Company, 1985
5Stark, R. Sociology. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1987