VPV71Z

Pedagogika I (UOP)

KCVPSGarant předmětu: Mgr. Jiří Votava, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Pedagogika I zahrnuje úvod do pedagogiky, charakteristiku pedagogiky jako vědy, jejího členění, interdisciplinární souvislosti, základní kategorizaci (vzdělávání, výchova), metody pedagogické diagnostiky. Dále charakterizuje teorii výchovy, zásady a metody výchovy, cíle, obsah a složky výchovy. Obsahem tohoto předmětu je i historický přehled pedagogických názorů u nás i ve světě, zejména význam osobnosti J.A. Komenského a jeho díla pro pedagogické myšlení současnosti.

Kmenová literatura

1HRABAL,V.: Diagnostika. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0319-5.
2HUNTEROVÁ, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha:Portál, 1999. ISBN 80-85931-68-0.
3KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
4KALHOUS, Z.,OBST,O.: Didaktika sekundární školy.Olomouc: UP PedF 2003. ISBN 80-244-0599-7.
5KARNSOVÁ, M.: Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha: Portrál, 1995. ISBN 80-7178-032-4.
6KOMENSKÝ, J.,.A.: Didaktika velká. Brno: Komenium, 1948.
7MAŇÁK, J.:Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: MU, 1998.ISBN 80-210-1880-1.
8MAŇÁK, J.: Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-002-6.
9MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ,J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole.Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-21854-7.
10MAREŠ, J.: Styly učení .Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.
11MOŠNA, F., RÁDL, Z.: Problémové vyučování a učení v odborném školství. Praha: UK-PEF, 1996. ISBN 80-902166-0-9.
12PETTY, G.: Moderní vyučování. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
13PRŮCHA,J.: Moderní pedagogika.Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
14PRŮCHA,J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ,J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
15SKALKOVÁ, J.: Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido. 1995. ISBN 80-85931-11-7.

Doporučená Literatura

1KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X.
2KALHOUS, Z.,OBST,O.: Didaktika sekundární školy.Olomouc: UP PedF 2003. ISBN 80-244-0599-7.
3KOMENSKÝ, J.,.A.: Didaktika velká. Brno: Komenium, 1948.
4PRŮCHA,J.: Moderní pedagogika.Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.